استاد هوشنگ کامکار: ارسلان یک عیب خوب دارد که خودبزرگ‌بین نیست